Általános Szerződési Feltételek

 

 1. A szolgáltató adatai:

 

Tavi-fészek Fogadó:

Cégnév: Tavi-Center Kft.

Székhely: 2653 Bánk, Petőfi út 53.
Cégjegyzékszám: 12-09-008351
Adószám: 24242635-2-12

 

Tavi-fészek Vendégház:

Magánszálláshely-adó: Torma Andrea

Cím: 2653 Bánk, Dózsa György utca 6.

Adószám: 52579637-1-33

 

 1. Általános szabályok:

 

 1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” – a továbbiakban: ÁSZF – szabályozza a szolgáltató által a 2653 Bánk, Petőfi út 53. szám alatt üzemeltetett Tavi-fészek Fogadó panzió szálláshely, valamint a Tavi-fészek Vendégház szálláshely, és az ahhoz kapcsolódó, a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit.
 2. Jelen ÁSZF nem zárja ki speciális, vagy egyedi megállapodások megkötését olyan szolgáltatókkal, akik a szolgáltató szolgáltatásai értékesítése érdekében a szolgáltatóval hosszabb távon együttműködnek.

 

 1. A szerződő fél:

 

 1. A szerződő fél a szolgáltató szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. Szerződő fél az a természetes személy is, aki a szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő és/vagy igénybe vevő a továbbiakban együttesen: vendég.
 2. A szolgáltató és a vendég a – feltételek teljesülése esetén – a szükség szerinti szolgáltatási megállapodás szerződő feleivé válnak – a továbbiakban együttesen: szerződő felek.

 

 1. A szolgáltatási szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás módosítása:

 

 1. A vendég szóban (személyesen vagy telefonon), írásban (levélben vagy e-mailben) küldött ajánlatkérésére a szolgáltató az ajánlatkérés kézhezvételétől számított 36 órán belül ajánlatot küld a vendég részére. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 24 órán belül a vendég részéről nem érkezik meg írásban a tényleges megrendelés, úgy a szolgáltató az ajánlati kötöttsége alól mentesül, a szolgáltató ajánlati kötöttség megszűnik.
 2. A szolgáltatási szerződés a vendég által leadott megrendelés – foglalás – szolgáltató írásbeli visszaigazolásával jön létre, és ezen írásbeli visszaigazolásra tekintettel, a megrendelés – foglalás – írásban létrejött szerződésnek minősül. A szóban leadott megrendelés és/vagy megrendelés módosítás csak abban az esetben keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a szolgáltató írásban visszaigazolta. A megrendelés, vagy a megrendelés módosítás szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem keletkeztet szerződéses kötelmet.
 3. A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól.
 4. Abban az esetben, ha a vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a szolgáltatást a határozott időtartam elteltéig nem kívánja igénybe venni, akkor is köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét a szolgáltató részére megfizetni, a szolgáltató pedig jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A vendég által a határozott időtartam lejárta előtt elhagyott szobát a szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
 5. A vendég a szolgáltatás meghosszabbítására csak akkor jogosult, ha ehhez a szolgáltató legkésőbb a határozott időtartam lejártát megelőző napon írásban hozzájárul.
 6. A szolgáltatási szerződés módosítása kizárólag a szerződő felek írásba foglalt együttes akaratával lehetséges.

 

 1. A lemondási feltételek:

 

 1. A vendég (megrendelő) foglalását díjmentesen lemondhatja, amennyiben a lemondási szándékát írásban jelzi a szálláshely felé az érkezés előtti 2. napig. Érkezés előtti 2 napon belüli lemondás esetén szobánként 1 éjszaka szállásdíj ár fizetendő lemondási díjként.
 2. A befizetett foglaló 2 napon belüli lemondás esetén nem téríthető vissza, időpont módosítás viszont lehetséges.
 3. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a speciális kondíciókhoz kötött termékei (így például akciós ajánlatai) foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén a fentiektől eltérő egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapítson meg.

 

 1. A szolgáltató által alkalmazott árak:

 

 1. A szálláshely szobaárai a szálláshely honlapján kerülnek közzétételre, de a recepción is felvilágosítás kapható.
 2. A szolgáltató az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon megváltoztatni, azzal, hogy a díjmódosítás nem vonatkozik azon árakra, amelyeket a vendég részére adott árajánlatában már megajánlott.
 3. A szobaárak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót, de nem tartalmazzák az idegenforgalmi adó jogszabály által meghatározott mértékét. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszabályi változás esetén a többletterheket előzetes értesítés nélkül áthárítsa a szerződő félre és/vagy a vendégre.
 4. A szolgáltató árait jogosult magyar forintban és bármely konvertibilis valutában is meghatározni.
 5. A szolgáltató az aktuális szobaárait az aktuális akcióit, kedvezményeit, és egyéb ajánlatait az általa működtetett www.tavifeszek.hu weboldalon is közzéteszi.
 6. Utazási irodákkal való együttműködés és vendégközvetítés esetében, együttműködési szerződés hiányában a szolgáltató bruttó (jutalékot és áfát tartalmazó) számlát állít ki. Jutalék a vendégközvetítő partner számlája ellenében kerül kifizetésre. Szerződött partner esetén a szerződésben megállapított szerződéses ár kerül kiszámlázásra.

 

 1. Kedvezmények:

A szolgáltató azon vendégei részére, akik gyermekkel érkeznek, kedvezményeket biztosít. A kedvezmény mértéke a szálláshely honlapján kerül feltüntetésre.

 

 1. A fizetés módja és annak garanciája:

 

 1. A szolgáltató a megrendelt szolgáltatások összegét, a tartózkodás egészére számítva feltünteti az általa a vendég számára küldött írásos visszaigazoláson.
 2. A vendég a tartózkodás időtartamára számított összeget több módon egyenlítheti ki: készpénz, bankszámlára történő átutalás, SZÉP kártyájáról a szolgáltató számára történő jóváírás.
 3. A szerződő fél a szolgáltatás ellenértékét magyar forintban, külföldi állampolgár euróban egyenlítheti ki. Abban az esetben, ha a szállásdíj megfizetése egészben, vagy részben euróban történik, az átszámítás a számla kiállítását megelőző napi MNB deviza közép árfolyam alapján történik.
 4. A szolgáltató bármely a készpénztől elérő fizetési eszköz használatával kapcsolatos költségeket belátása szerint a szerződő félre átháríthatja. A szolgáltató vállalja, hogy az áthárítható költségekről – a szerződő fél előzetes kérésére – igény esetén tájékoztatást nyújt.
 5. Szolgáltató a vendég szálláshelyhez tartozó vendéglátó egységeiben történő fogyasztását a szobaszámlájára terheli, vagy a vendég készpénzben kifizetheti a vendéglátó egységben.

 

 1. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:

 

 1. A vendég a megrendelt és a szolgáltató által visszaigazolt szobát az érkezés napján 14.00 órától foglalhatja el (bejelentkezés) és azt utolsó tartózkodási napon délelőtt 10.00 óráig (kijelentkezés) köteles elhagyni.
 2. Abban az esetben, ha a vendég a szobát az érkezési napon a 9.a) pontban meghatározott bejelentkezési időpont előtt kívánja elfoglalni, arra csak a szállásadóval történt előzetes egyeztetés és jóváhagyás esetén van lehetőség (az előző vendég távozása és a takarítás időszükségletének függvényében).
 3. A szolgáltató a vendégei számára a házirend állatokra vonatkozó szabályainak betartásával lehetővé teszi, hogy a szobába kutyáját vagy macskáját bevigye, azzal, hogy a háziállat a szálláshelyen kizárólag a vendég felügyeletével tartható és a vendégek számára nyitva álló közös helyiségeket csak a szoba megközelítésére használhatják. Egyéb közösségi helyiségekbe (pl.: társalgó, kocsma, falatozó, abc) a háziállatok nem vihetők be. Amennyiben a szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a háziállat mérete vagy viselkedése zavarja az üzemeltetést, vagy más vendégek részéről panasz érkezik az állat miatt, jogosult a háziállat fogadását megtagadni.
 4. A vendég teljes kártérítéssel tartozik a háziállata által okozott károkért.
 5. A szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:
  • a vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott szobát, illetve a szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat és/vagy az azok biztosítására szolgáló helyiségeket nem rendeltetésszerűen használja;
  • a vendég a szálloda házrendjét megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás ellenére sem hagyja abba;
  • a vendég nem tartja be a szálláshely biztonsági szabályait, pl.: tiltott helyen dohányzik, tüzet gyújt, és azt a felszólítás ellenére sem hagyja abba;
  • a vendég a szálláshely és a szolgáltató kereskedelmi és vendéglátó üzleteinek alkalmazottaival, vagy vendégeivel kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít;
  • a vendég fertőző, vagy olyan betegségben szenved, amely zavarja a többi vendég nyugalmát, vagy veszélyezteti egészségét; inkontinencia beteg, valamint önmagát ellátni nem képes vendég nem veheti igénybe a szálláshely szolgáltatásait;
  • a szerződő fél vagy a vendég fizetési kötelezettségét nem teljesíti;
   Amennyiben a szerződő felek közötti szerződés „vis maior” miatt nem teljesíthető, úgy a szerződés megszűnik.
 6. A vendég a szálláshely összes szolgáltatását, a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi igénybe.
 7. A gyermek vendég, vagy beteg vendég egészségi állapota nem hagyható felnőtt felügyelete nélkül.

 

 1. A szolgáltatás biztosítása:

 

 1. Amennyiben a szolgáltató saját hibájából – különösen: túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák – nem tudja biztosítani a megrendelt szolgáltatást, köteles a vendég elhelyezéséről gondoskodni.
 2. A szolgáltató az a) pontban vállalt kötelezettsége körében köteles:
 • A megrendelésben visszaigazolt szolgáltatást az abban megjelölt áron, az ott kikötött időtartamra, vagy az akadályoztatás megszűnéséig, egy másik ugyanolyan, vagy magasabb kategóriájú szálláshelyre felajánlani, és a vendég elfogadása esetén biztosítani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a szolgáltatót terheli.
 • igény esetén térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani vendégnek, hogy a szálláshely változást az általa megjelölt személlyel közölhesse.
 • ingyenes tarnszfert biztosítani a vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez és az esetleges visszaköltözéshez.
 1. Amennyiben a szolgáltató a b) pontban rögzített kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve ha a vendég a számára felajánlott helyettesíthető szálláshelyet elfogadja, a vendég utólagos kártérítési igénnyel nem léphet fel.

 

 1. A vendég jogai:

 

 1. A szerződés értelmében a vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek a speciális feltételek hatálya alá.
 2. A vendég a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá írásban, vagy a recepción szóban előterjesztett és jegyzőkönyvbe felvett panaszt a panasz beérkezését követő 72 órán belül kivizsgálja és arra a vendégnek érdemi választ ad.

 

 1. A vendég kötelezettségei:

 

 1. A vendég köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a szerződésben meghatározott módon és időpontig a szolgáltató részére kiegyenlíteni.
 2. A vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó kiskorúak folyamatosan felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a szolgáltató szálláshelyén és kereskedelmi, vendéglátó egységeiben.
 3. A vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a szálláshely üzemeltetőjének és minden szükséges adatot rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káreset körülményei tisztázhatóak lehessenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési, vagy büntető eljáráshoz szükségesek.
 4. A vendég saját ételt-italt a szolgáltató vendéglátó egységeibe nem hozhat be.

 

 1. A vendég kártérítési felelőssége:

 

 1. A vendég köteles mindazon károkért helytállni, melyeket a szolgáltató, vagy harmadik személy elszenved a vendég, vagy kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személyek okoznak.
 2. A vendég kártérítési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a károsult kárának megtérítését közvetlenül a szolgáltatótól jogosult követelni.

 

 1. A szolgáltató jogai:

 

 1. Amennyiben a vendég az igénybe vett, vagy megrendelt, de igénybe nem vett szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégek azon vagyontárgyaira, melyeket a szálláshelyre magával vitt.
 2. Vagyon és balesetvédelmi okokból a szálláshely és a kereskedelmi- vendéglátó egységek biztonsági kamerákkal vannak ellátva. A vendég a szálláshelyre és a szolgáltató kereskedelmi-, vendéglátó egységeibe történő belépéssel hozzájárul, hogy róla felvétel készüljön. A felvételeket az elektronikus rendszer 1 hónapig tárolja, utána automatikusan törlésre kerül.

 

 1. A szolgáltató kötelezettségei:

 

 1. A szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások és szolgáltatás standardok szerint teljesíteni.
 2. A szolgáltató köteles a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléshez szükséges lépéseket megtenni, a megtett lépéseket írásban rögzíteni és erről a vendéget tájékoztatni.

 

 1. A szolgáltató kártérítési felelőssége:

 

 1. A szolgáltató felelősséget vállal minden olyan a vendéget ért kárért, amely a szálláshelyen belül, a maga, vagy alkalmazottai hibájából következett be.

A szolgáltató felelőssége nem terjed ki azon káreseményekre, amelyek a szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek hibáján kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég, vagy a felügyelete alá tartozók (személy, vagy állat) okoztak.

 1. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szálláshelyen belül kijelöljön olyan helye(ke)t ahová a vendég nem léphet be. A szolgáltató köteles az ilyen helyeket jól láthatóan megjelölni. A szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek azon helye(ke)n érik a vendéget, vagy a felügyelete alatt állókat, ahová a vendég nem léphet be.
 2. A szolgáltató kártérítési felelőssége csak akkor áll fenn, ha azt a kár bekövetkezését követően a szükséges adatokkal azonnal jelenti a szolgáltató részére.
 3. A szolgáltató felelősséget vállal a vendéget ért mindazon kárért, amelyet a vendég dolgainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése miatt szenved, abban az esetben, ha a vendég a szolgáltató részére megőrzés céljából átadott, illetőleg az általában a megőrzésre rendelt helyen, vagy a szobájának széfjében helyezett el, vagy amelyet a vendég a szolgáltató alkalmazottjának megőrzés céljából adott át.
 4. A szolgáltató a vendég értéktárgyának, értékpapírjának vagy készpénzének elvesztéséért, elpusztulásáért, vagy megsérüléséért csak akkor felelős, ha azt kifejezetten megőrzés céljából átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítási kötelezettség a vendéget terheli.
 5. A szolgáltató felelőssége nem terjed ki a szerződő fél csomagjaira és azok tartalmára érkezés és elutazás alkalmával, ki- és berakodáskor, továbbá a szobába és onnan történő szállítás során.
 6. A szolgáltató kártérítési felelősségének mértéke a szerződés szerinti napi szobaár összegének legfeljebb háromszorosa.

 

 1. A vendég betegsége, halála:

 

 1. Abban az esetben, ha a vendég a szállás, szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt megbetegszik és erről a szolgáltató tudomással bír, a szolgáltató köteles orvosi segítséget felajánlani a vendég részére azzal, hogy a felajánlott és elfogadott orvosi segítség költségei a vendéget terhelik. Amennyiben az orvos fertőző betegséget állapít meg, a szolgáltató jogosult a további szolgáltatás megtagadására. Az idő előtti szálloda elhagyás miatt keletkezett többletköltség a vendéget terheli.
 2. A vendég betegsége, vagy halála esetén a szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg, vagy az elhunyt hozzátartozója, örököse részéről, a szolgáltató által esetlegesen előlegezett orvosi költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének és a betegség, vagy halál kapcsán a szolgáltató és/vagy vendégei vagyontárgyaiban bekövetkezett károk erejéig.

 

 1. Háziállatok:

 

 1. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szálláshelyre bevihető háziállatok körét egyedileg a vendég ez irányú jelzését követően meghatározza.
 2. A szolgáltató szálláshelyére és kereskedelmi-, vendéglátó egységeibe bevihető háziállat (kutya, macska) a szálláshely szobájában a vendég felügyeletével tartható, a közös helyiségeket a szobák megközelítésére használhatják, az egyéb helyiségeket (pl.: társalgó, vendéglátó egységek) nem látogathatják.

 

 1. Titoktartás:

A szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek – és amennyiben ezt a vendég a szolgáltató tudomására hozta – a szerződő fél vonatkozó belső szabályai szerint eljárni.

 

 

 1. Vis maior:

Azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, belvíz, villány, időjárásbeli viszontagság, áramkimaradás, sztrájk, stb.) amely felett a sem a szolgáltató, sem a vendég, vagy a szerződő fél nem bír ellenőrzéssel (továbbiakban: vis maior), bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ezen okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal a keletkezett kárt, vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

 

 1. A szerződő felek jogviszonyában alkalmazandó jog és az eljáró bíróság:

A szerződő felek közötti jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

A szerződéssel kapcsolatos vitás kérdésekkel kapcsolatos peres eljárás lefolytatására a szerződő felek a Balassagyarmati Járásbíróság kizárólagos illetékességét, ennek hatásköre hiányában a Balassagyarmati Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.