ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.tavifeszek.hu (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője, Tavi-Center Kft. és Torma Andrea (a továbbiakban Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és kezelési elveket és a Szolgáltató adatvédelmi és kezelési politikáját, amelyet a Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismer el, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató számára kiemelt cél és egyben elkötelezettség a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme.

A weboldal használatával, valamely szolgáltatásának, alkalmazásának igénybevételével a Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kerüljön sor.

 

 1. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ / ADATFELDOLGOZÓ ADATAI

 

Tavi-fészek Fogadó:

Cégnév: Tavi-Center Kft.

Székhely: 2653 Bánk, Petőfi út 53.
Cégjegyzékszám: 12-09-008351
Adószám: 24242635-2-12

A szolgáltató elérhetősége: + 36 30 231 0494,

 

Tavi-fészek Vendégház:

Magánszálláshely-adó: Torma Andrea

Cím: 2653 Bánk, Dózsa György utca 6.

Nyilvántartó hatóság: Romhány Község Jegyzője, nyilvántartási szám: 5/2015.

Adószám: 52579637-1-33

A szolgáltató elérhetősége: + 36 30 677 6783,

 

 

 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 

A jelen tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni az alábbiak szerint.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy (jelen tájékoztató esetében a Felhasználó);

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja (jelen tájékoztató esetében a Szolgáltató);

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

 

III. ADATKEZELÉS

 

A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Info törvénnyel – összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli.

Alkalmazásra kerülő jogszabályok:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (továbbiakban: Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR);
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.);
 • A számvitelről 2000. évi C. törvény (Számv. tv.);

A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint a Felhasználók számára átláthatóan kezeljük.

A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.

Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

Minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek.

A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy azok csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek azonosíthatók.

Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

 

 

 

 1. A KEZELT ADATOK KÖRE

 

A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése során és azt követően a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, a Felhasználó alábbi személyes adatait kezeli:

 • Ajánlatkéréskor, foglaláskor megadott adatok: név, e-mail cím, telefonszám, érkezés dátuma, távozás dátuma, érkező személyek száma, ebből gyerekek száma, életkora.

A honlap látogató ajánlatkéréskor, foglaláskor önkéntesen adja meg a fenti adatokat, azért, hogy Szolgáltató válasz e-mailben, vagy telefonon tájékoztassa a Felhasználót, ajánlatot adjon, vagy visszaigazolja a foglalást. A megfelelő chatbot bepipálása után hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató részére reklám célú leveleket küldjön, adatait kezelje, melyről bármikor leiratkozhat.

 • Hírlevélre történő feliratkozáskor megadott adatok: név, e-mail cím.

Az tavifeszek.hu weboldal hírlevelére történő feliratkozáskor a Felhasználó önkéntesen adja meg adatait, amik tárolásra kerülnek, abból a célból, hogy havonta maximum 1-2 alkalommal reklám célú hírleveleket továbbítson a bánki Tavi-fészek Fogadó és Tavi-fészek Vendégház szálláshelyről. Felhasználó hozzájárul, hogy Szolgáltató adatait kezelje, melyről bármikor leiratkozhat.

 • Nyereményjátékra való feliratkozáskor: név, e-mail cím. Nyereményjáték alkalmából, a felhasználó önként adja meg személyes adatait, amik tárolásra kerülnek, ahhoz, hogy a Felhasználó a játékban, sorsoláson részt vegyen. A megfelelő chatbox bepipálása után feltétlen hozzájárulását adja, ahhoz hogy az e-mail címére reklám célú hírleveleket küldjön Szolgáltató, adatait kezelje, melyről bármikor leiratkozhat.
 • Kapcsolat oldalon: közvetlen kapcsolat felvételi űrlap kitöltésekor: név, e-mail cím, telefonszám megadása. Felhasználó közvetlen kapcsolat felvétel céljából megadja e-mail címét, telefonszámát, hogy a szálláshelyekkel kapcsolatos kérdéseire választ kapjon Szolgáltatótól.
 • Ajándék igénylésekor megadott adatok: név, e-mail cím. A Felhasználó önkéntesen adja meg adatait, ahhoz, hogy a szállás foglalásakor igénybe vehesse a kedvezményt, vagy az ajándékot, letölthesse a pdf-et. Ha bepipálja a megfelelő chatboxot, akkor feltétlen hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére a Szolgáltató saját reklám célú hírleveleket küldjön, adatait kezelje, melyről bármikor leiratkozhat.
 • Foglaláskor Szolgáltató papíron valamint felhő alapú rendszeren vezeti a lefoglalt szobák és napok számát, ahol a vendég nevét, telefonszámát és e-mail címét kezeli, ami a kapcsolattartáshoz szükséges. A foglalás megvalósulása után, a Szolgáltató a tárgyév végével ezt megsemmisíti.
 • Vendégnyilvántartó könyvben szereplő adatok megadása: név, személyi igazolvány száma, állampolgárság, születési hely, idő, lakcím, szálláshelyre érkezés és távozás dátuma. Fenti adatok megadása minden esetben kötelező Szolgáltató részére, megérkezéskor a helyszínen, a bejelentő lap kitöltésével.

 

A Szolgáltató, mint adatkezelő által igénybevett adatfeldolgozók:

Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – statisztikai szolgáltatások

Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) – statisztikai szolgáltatások

Mailchimp, (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, a State of Georgia limited liability company) Tömeges levélkiküldés

Tárhely szolgáltató: Magyar Hosting Kft. Telephely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Adószám: 23495919-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-968314

Webfejlesztő: Pren Design Pályka Renátó EV. 2660 Balassagyarmat Hársfa u.4.

Messenger marketing: Chatfuel.com

 Cookiek-k (sütik)

A sütik feladata információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek, pl. megkönnyítik a weboldal használatát, minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k: Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika): A Szolgáltató a weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a tavifeszek.hu látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli azokat.

 

A következő cookie-k futnak az oldalon:

Google Analytics, Facebook Pixel, Google Adwords

 

Hogyan működnek a legfontosabb cookie-k?

 • Facebook követőkód (facebook pixel): A facebook követőkód jelzi a facebook felé, hogy az adott látogató (aki egyben facebook felhasználó) milyen oldalakat látogatott meg, milyen tevékenységeket folytatott az oldalon.

Azt, hogy az adott látogató kicsoda (személyes adatok) a weboldal semmilyen szinten nem látja. Ezt az információt csak a facebook ismeri.

 • Google analytics statisztikai követőkód: A Google Analytics a legszélesebb körben használt webanalitikai eszköz. A követőkódja a weboldal minden oldalán megtalálható, anonim statisztikai adatokat ad a felhasználók weboldalon való viselkedésével kapcsolatban.
 • Google Remarketing Címke

A remarketing címke elhelyez egy cookie-t a számítógépen. Így később a google képes hirdetéseket, információkat megjeleníteni a látogatónak a saját displayhálózatában más weboldalakon is.

 

Adatok kezelésének fizikai helye:

 

Tavi-fészek Fogadó, 2653 Bánk, Petőfi út 53.

Tavi-fészek Vendégház, 2653 Bánk, Dózsa György utca 6.

Az adatkezelést végzi: Torma Andrea

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

 

 

 

 

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 

A Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a weboldalon elérhető szolgáltatás nyújtása, szobafoglalás, ennek keretében különösen: a Felhasználó ajánlatkérése, foglalása, kapcsolat felvétele, hírlevélre való feliratkozása, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása, a számviteli kötelezettségek teljesítése; hírlevél és reklám célú levél küldése és a Szolgáltató egyéb jogszabály által előírt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése.

A Szolgáltató illetéktelen harmadik személyeknek a Felhasználó személyes adatait nem szolgáltatja ki, harmadik félnek nem továbbítja, kivéve a kötelezően előírt adatszolgáltatás.(Pl. vendégnyilvántartó könyv, statisztikai adatlap, számlatömb, nemzeti turisztikai adatszolgáltató központ.)

 

 1. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, ADATOK MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE, TILTAKOZÁS AZ ADATKEZELÉS ELLEN

 

A Szolgáltató a személyes adatokat, azok törléséig kezeli.

A Felhasználó az email címre küldött elektronikus levél útján kérheti személyes adatai módosítását vagy törlését a Szolgáltatótól. Továbbá minden hírlevél alján lévő linkre kattintással leiratkozhat a levelező listáról. Ilyen esetben Szolgáltató haladéktalanul, azonnal törli az érintett adatokat a címlistáról, legkésőbb 72 órán belül, és a továbbiakban arra hírlevelet nem küld. A Felhasználó személyes adatait az érintett kérelme nélkül is törli a Szolgáltató, ha azok hiányosak, nem valós adatokat tartalmaznak.

A Felhasználó tiltakozhat, személyes adatainak kezelése ellen a email címre küldött elektronikus levél útján,

A Felhasználó kérheti a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Az Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelésével kapcsolatban. Szolgáltató ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt törvény vagy más jogszabály írja elő.

A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét.

A Szolgáltató a törvényben meghatározott, kötelezően megadott személyes adatokat 8 évig őrzi meg. (Például: vendégkönyv, számlatömb.)

A Felhasználó tájékoztatást kérhet Szolgáltatótól, személyes adatai kezeléséről az címről. Szolgáltató ezt köteles 8 munkanapon belül megadni.

 

VII. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót a használók tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa.

 

VIII. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

A Felhasználó a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelemmel az illetékes törvényszékhez fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., , (+36) 1 391 1400, www.naih.hu).

 

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető a Szolgáltató az címen.

Tavi-fészek Vendégház adatkezelési tájékoztatója

 

 

Kezelt adatok köre: név, lakcím, állampolgárság, születési hely, születési idő, telefonszám

 

Adatkezelés célja: bejelentkezés lebonyolítása

 

Adatkezelés jogalapja: – szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b, pontja)

– születési idő vonatkozásában (1990. évi C tv. 30-31§, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c, pontja)

 

Adatok forrása: érintettől

 

Adattovábbítás: Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére

 

Adatok törlésének határideje: – foglalás során kapott személyes adatok kezelésére az érintettel fennálló szerződéses jogviszony fennállásának időtartamáig kerül sor

– kivéve:

– név, lakcím (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján 8 évig)

– név, életkor (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL tv. 78§ (3) és 202§ (1) alapján a tárgyévet követő 5. év utolsó napjáig)

Tavi-fészek Fogadó adatkezelési tájékoztatója

Kezelt adatok köre: név, lakcím, állampolgárság, születési hely, születési idő, telefonszám

Adatkezelés célja: bejelentkezés lebonyolítása

 

Adatkezelés jogalapja: – szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b, pontja)

– születési idő vonatkozásában (1990. évi C tv. 30-31§, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c, pontja)

 

Adatok forrása: érintettől

 

Adattovábbítás: Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére

 

Adatok törlésének határideje: – foglalás során kapott személyes adatok kezelésére az érintettel fennálló szerződéses jogviszony fennállásának időtartamáig kerül sor

– kivéve:

– név, lakcím (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján 8 évig)

– név, életkor (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL tv. 78§ (3) és 202§ (1) alapján a tárgyévet követő 5. év utolsó napjáig)